گایدلاین محتوا چیست، چه کاربردی دارد و چگونه تدوین می‌شود؟

اگر یکی از مشتریان نویسش پلاس باشید و یا بخواهید تعداد زیادی محتوا تولید کنید، نیازمند آن هستید که انسجام و یکپارچکی محتواهای خود را به نحوی مدیریت کنید. این امر با استفاده از گایدلاین محتوا یا دستورالعمل تولید محتوا به دست می‌آید.

گایدلاین محتوا چه کاربردی دارد؟

مهمترین کاربرد گایدلاین محتوا، ایجاد یکپارچگی بین محتواهای تولیدی شماست. یک گایدلاین محتوا تعیین می‌کند که هر محتوا باید دارای چه ویژگی‌هایی بوده و چه پارامترهایی در آن لحاظ شود. بسته به نوع کسب‌وکار شما ممکن است این دستورالعمل کوتاه و یا مفصل باشد.

گایدلاین محتوا چگونه تدوین می‌شود؟

اگر کسب‌وکار شما از یک استراتژی محتوا تبعیت کند، عموما بخش مهمی از پارامترهای لازم برای تولید محتوا در آن پیش‌بینی می‌شود. کارشناس بازاربابی محتوایی با در نظر گرفتن محتوای مورد نیاز، حجم محتوای مورد نظر و جامعه‌ی مخاطبین کسب‌وکار شما اقدام به تدوین گایدلاین محتوایی خواهد کرد.

پیشنهاد به شما