تقویم محتوا چیست، چگونه تدوین می‌شود و چه پارامترهایی دارد؟

در دومین گام از چرخه بازاریابی محتوایی و پس از تدوین سند استراتراتژی محتوا به سراغ گام دوم یعنی تقویم محتوا خواهیم رفت.

تقویم محتوا، عناوین محتوایی مورد نیاز برای تولید را همراه با زمان‌بندی انتشار و توزیع محتوا مشخص می‌کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده در فرایند تدوین استراتژی محتوا، عنوان محتوای مورد نیاز برای تولید و همچنین، کلمات کلیدی قابل استفاده به تفکیک هر محتوا مشخص خواهد شد.

یک تقویم محتوا، پارامترهای زیر را شامل خواهد بود:

  • عنوان محتوا
  • طول محتوا
  • نوع محتوا
  • منبع محتوا
  • کلمه کلیدی کانونی محتوا
  • کلمات کلیدی پیرامونی محتوا
  • زمان پیشنهادی انتشار

کارشناسان محتوای نویسش با بررسی خلأهای موجود در سایت شما و رقبای‌تان و با در نظر گرفتن کلمات کلیدی هدف شما، عناوین محتوایی مورد نیاز را تهیه و حضورتان ارسال می‌کنند.

شما پس از دریافت تقویم محتوایی، می‌توانید درخواست اصلاح روی آن ارائه کنید تا کارشناسان ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاحات و تغییرات درخواستی را اعمال کنند.

پیشنهاد به شما